2018 Bo-Karoo Swem

Radio Orania praat oor die Bo-Karoo Swem 2018. Inskrywings sluitensdatum is die 28 Feb 2018. Inskryf vorms beskikbaar by die Orania Gemeenskapswembadkiosk. epos swem2018@bo-karoo.co.za vir meer inligting of bel Chantal op 064 505 3671.

Kom neem deel in die pret!

 

Luister na Die Bo- Karoo Swem Uislae oor Orania Radio17 Maart 2018 

Foto’s geneem deur Karen Lourens


Bo-Karoo Swem 2018 Reëls

VRYWARING EN KWYTSKELDING

In oorweging vir die aanvaarding vir deelname moet alle inskrywers/deelnemers die volgende persone en/of instansies vrywaar en kwytskeld: die organiseerders, enige en/of alle borge, enige en alle vrywillige groepe, alle mediese personeel, enige en alle plaaslike owerhede vir alle eise t.o.v. beserings, skade, verlore items, a.g.v. nalatigheid van enige een wat voortspruit uit deelname aan hierdie of soortgelyke geleentheid, insluitend voor- en na swem aktiwiteite en aanvaar self alle verantwoordelikheid vir deelname. Ingeskrewe deelnemers moet fisies fiks en genoesame oefening gehad het om aan hierdie geleentheid deel te neem, en aanvaar self alle risikos verbonde aan deelname. Alle ingeskrewe deelnemers moet hulle neerlê by die reëls, voorwaardes en regulasies van Bo-Karoo Swem.   Alle ingeskrewe deelnemers gee hulle toestemming aan die organiseerders om hulle name, fotos, videos of uitsendings van die geleentheid gratis te mag gebruik. ’n Volwasse persoon moet ‘n kind onder 12 jaar vergesel.

 

 1. Die Organiseerders behou die reg voor om enige inskrywing te aanvaar of te weier. Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemer/swemmer om te verseker dat hy/sy medies geskik en gesond genoeg is om deel te neem. Die Bo-Karoo Organiseerders het die reg om enige swemmer uit ‘n item te verwyder, al sou die swemmer weier.
 2. Sodra ‘n voltooide inskrywingsvorm ontvang en goedgekeur is, en die swemmer nie meer kan deelneem nie, word alle fooie verbeur. Die inskrywing mag nie aan ‘n ander verkoop word of na toekomstige geleenthede oorgedra word nie.
 3. Inskrywingsgelde beloop Ø35 vir alle items en is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.
 1. Sluitingsdatums vir inskrywings is 28 Februarie 2018.
 2. Inskrywingsvorms is beskikbaar by die Orania Gemeenskapswembad

Kiosk.

 1. Die afsnytyd vir 400m (12 lengtes) is 20 minute.
 2. Die afsnytyd vir 800m (24 lengtes) is 40 minute.
 3. Die afsnytyd vir 1600m (48 lengtes) is 70 minute.

9.Alle deelnemers moet by die organiseerderstafel registreer ten minste een

uur voor die item geskeduleer is om plaas te vind. Deelnemers mag nie die

swembadgronde verlaat nadat hulle geregistreer het nie.

 1. Deelnemers aan die swem marathon wie nie die afstand voltooi nie en of

nie binne die toegelate tyd klaarmaak nie, word gediskwalifiseer en geag as

“nie-voltooiers” van die marathon.

 1. Enige gediskwalifiseerde deelnemers/inskrywings is nie geregtig op enige

van die voordele verbonde aan die swem marathon nie.

 1. Borgvorms en alle fondse kollekteerbaar moet nie later nie as 5 Maart

2018 by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk ingehandig word.

Reëlings moet met die Organiseerder van die geleentheid getref word

indien hierdie datum nie haalbaar is nie, in so ‘n geval moet die nodige

vorms/borgskappe dieselfde dag as die geleentheid en nie later nie,

ingehandig word (9 of 10 Maart 2018).

Deelnemmers wat reëling tref om hulle borgvorms en alle fondse later

as die 5 Maart intehandig sal nie ‘n prys kan kry as hulle die meeste borge

geld insamel.

13.Inskrywings/deelnemers aan die swem marathon wat nie hulle

borgskapvorms en fondse teen 5 Maart 2018, of die dag van die

geleentheid (onderhewig aan reëlings getref met die Organiseerders,

geleë by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk) ingehandig het nie, sal

outomaties gediskwalifiseer word en verbeur enige en alle voordele

verbonde aan deelname aan die swem marathon.

 1. Swemmers wat deelneem en nie inskrywingsvorms ingehandig het nie,

word gediskwalifiseer en verbeur enige en alle voordele verbonde aan

deelname aan die swem marathon.

 1. Alle inskrywingsfooie is nie oordraagbaar en nie terugbetaalbaar nie,

onder alle omstanighede, insluitend maar nie beperk tot die kansellasie

van die geleentheid/item of kansellasie van ‘n ingeskrewe swemmer se

deelname, of verandering van datum, aard of formaat van die

geleentheid/item nie. Die geleentheid mag gekanselleer of verander word

a.g.v. uiterste weerstoestande, die toestand van die swembad of enige

ander faktore wat risikos vir die veiligheid van die deelnemers,

vrywilligers en of personeel inhou.

 1. Omruiling van T-hemde is nie moontlik wanneer die betrokke grootte

uitverkoop is nie.

 1. Deelnemers mag nie vir een item inskryf en dan aan ‘n ander item

deelneem nie. ‘n Swemmer wat verkies om aan ‘n ander item met ‘n

ander afstand deel te neem het die volgende opsie: verbeur die fooie wat

betaal is vir die eerste afstand, voltooi ‘n nuwe inskrywingsvorm en betaal

die nuwe toelatingsfooi vir die nuwe afstand.

 1. Bevestiging van itemtye en -datums sal elektronies aan alle swemmers

gestuur word d.m.v. SMS of Whatsup of epos na die kontakbesonderhede op die

inskrywingsvorm. Dit is die verantwoordelikheid van die swemmer om te

sorg dat sy/haar kontakbesonderhede op datum is.

 1. Suksesvolle swemmers se name en swemtye sal na die geleentheid op die

webwerf www.bo-karoo.co.za geplaas word.

 1. ‘n Prys word gegee aan die swemmer wie die meeste geld ingesamel het

d.m.v. die borgskapvorm.

21.Geen pryse kan teruggegee of omgeruil word nie. Dit word vereis dat

swemmers self teenwoordig moet wees by die prysuitdeling om hulle prys

te ontvang. Pryswenners mag nie iemand aanwys om hulle prys namens

hulle te ontvang nie. Alle pryse wat nie tydens die prysuitdeling self in

ontvangs geneem is nie, word verbeur en aan die Bo-Karoo Swem Fonds

oorgedra.

 

 

 

BO-KAROO SWEM 2018 BORGE

 


 

Technik Akademie

Orania Dolfyne

Orania Betonwerke

Orastad Ontwikkelaars

Bevaria Brouery

Prima Batebestuur

OSK

Orania Gemeenskapsonwikkeling

H.B. Rekenmeeters

Abraham van Zyl

Orania Juwele

Orania Eiendomsonwikkeling

Orion Hardeware

LD Erasmus

Wilco Agri

Broekskeur Boerdery

Orania Hardeware

Orania Uitrusters

Oewer Spa

Komloerie

Wilco Trust

Oewer Hotel

Oewer Restaurant

Eden & Co

Joherda Electries

Volkskool

Avstrooi Argitekte

Bep Koeriers

Tegnosol

Stora

Excellencia

Die Proviant

Die Skildershoek / Orania Kwekery

Die Plaaswerf

OK Mini Mart Orania

Blinder Boutique

R.C. van der Merwe Prokureur & Notaris

BEP Koeriers

Tegnosol

Acrylic en Gel Naels

Bo-Karoo Skadu & Seil

Die Wynhuis

Alle Swemers wat deelneem in die Bo-Karoo Swem 2018

Die gemeenskap van Orania wat geld geborg het

Alle toeskouers wat die Bo-Karoo Swem 2018 bewoon


B0-KAROO SWEM 2018 BEAMPTES

Annetjie Joubert, Frans De Klerk, Annelie Van Wyk, Elmarie Krynauw, Eloise Schabort (Joubert), Marieta Pringle, Dawie Du Plessis, Riana Coetzer, Elize Ungerer, Anita Schutte, Marcelle Jacobs, Stefnie Muller, Christo Muller

 


BO-KAROO SWEM 2018 PROGRAM