Bo-Karoo Swem 2019

Bo-Karoo Swem 2019

Radio Orania,

Chantal Vermeulen, Annemarie Van Der Merwe, Celri Jacobs, Andries Jacobs en Rikus Van Staden praat oor die 2019 Bo-Karoo SwemBo-Karoo Swem 2019 Reëls

VRYWARING EN KWYTSKELDING

In oorweging vir die aanvaarding vir deelname moet alle inskrywers/deelnemers die volgende persone en/of instansies vrywaar en kwytskeld: die organiseerders, enige en/of alle borge, enige en alle vrywillige groepe, alle mediese personeel, enige en alle plaaslike owerhede vir alle eise t.o.v. beserings, skade, verlore items, a.g.v. nalatigheid van enige een wat voortspruit uit deelname aan hierdie of soortgelyke geleentheid, insluitend voor- en na swem aktiwiteite en aanvaar self alle verantwoordelikheid vir deelname. Ingeskrewe deelnemers moet fisies fiks en genoesame oefening gehad het om aan hierdie geleentheid deel te neem, en aanvaar self alle risikos verbonde aan deelname. Alle ingeskrewe deelnemers moet hulle neerlê by die reëls, voorwaardes en regulasies van Bo-Karoo Swem.   Alle ingeskrewe deelnemers gee hulle toestemming aan die organiseerders om hulle name, fotos, videos of uitsendings van die geleentheid gratis te mag gebruik. ’n Volwasse persoon moet ‘n kind onder 12 jaar vergesel.

 

  1. Die Organiseerders behou die reg voor om enige inskrywing te aanvaar of te weier. Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemer/swemmer om te verseker dat hy/sy medies geskik en gesond genoeg is om deel te neem. Die Bo-Karoo Organiseerders het die reg om enige swemmer uit ‘n item te verwyder, al sou die swemmer weier.
  2. Sodra ‘n voltooide inskrywingsvorm ontvang en goedgekeur is, en die swemmer nie meer kan deelneem nie, word alle fooie verbeur. Die inskrywing mag nie aan ‘n ander verkoop word of na toekomstige geleenthede oorgedra word nie.
  3. Inskrywingsgelde beloop Ø40 vir alle afstand items en is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.
  1. Sluitingsdatums vir inskrywings is 18 Januarie 2019.
  2. Inskrywingsvorms is beskikbaar by die Orania Gemeenskapswembad

Kiosk.

  1. Die afsnytyd vir 400m (12 lengtes) is 20 minute.
  2. Die afsnytyd vir 800m (24 lengtes) is 40 minute.
  3. Die afsnytyd vir 1600m (48 lengtes) is 70 minute.

9.Alle deelnemers moet by die organiseerderstafel registreer ten minste een

uur voor die item geskeduleer is om plaas te vind. Deelnemers mag nie die

swembadgronde verlaat nadat hulle geregistreer het nie.

  1. Deelnemers aan die swem marathon wie nie die afstand voltooi nie en of

nie binne die toegelate tyd klaarmaak nie, word gediskwalifiseer en geag as

“nie-voltooiers” van die marathon.

  1. Enige gediskwalifiseerde deelnemers/inskrywings is nie geregtig op enige

van die voordele verbonde aan die swem marathon nie.

12. Swemmers wat deelneem en nie inskrywingsvorms ingehandig het nie,

word gediskwalifiseer en verbeur enige en alle voordele verbonde aan

deelname aan die swem marathon.

13.  Alle inskrywingsfooie is nie oordraagbaar en nie terugbetaalbaar nie,

onder alle omstanighede, insluitend maar nie beperk tot die kansellasie

van die geleentheid/item of kansellasie van ‘n ingeskrewe swemmer se

deelname, of verandering van datum, aard of formaat van die

geleentheid/item nie. Die geleentheid mag gekanselleer of verander word

a.g.v. uiterste weerstoestande, die toestand van die swembad of enige

ander faktore wat risikos vir die veiligheid van die deelnemers,

vrywilligers en of personeel inhou.

14.  Deelnemers mag nie vir een item inskryf en dan aan ‘n ander item

deelneem nie. ‘n Swemmer wat verkies om aan ‘n ander item met ‘n

ander afstand deel te neem het die volgende opsie: verbeur die fooie wat

betaal is vir die eerste afstand, voltooi ‘n nuwe inskrywingsvorm en betaal

die nuwe toelatingsfooi vir die nuwe afstand.

15.  Bevestiging van itemtye en datums sal elektronies aan alle swemmers

gestuur word d.m.v. SMS of Whatsup of epos na die kontakbesonderhede op die

inskrywingsvorm. Dit is die verantwoordelikheid van die swemmer om te

sorg dat sy/haar kontakbesonderhede op datum is.

16.  Suksesvolle swemmers se name en swemtye sal na die geleentheid op die

webwerf www.bo-karoo.co.za geplaas word.

17.  Geen pryse kan teruggegee of omgeruil word nie. Dit word vereis dat

swemmers self teenwoordig moet wees by die prysuitdeling om hulle pryse

te ontvang. Pryswenners mag nie iemand aanwys om hulle prys namens

hulle te ontvang nie. Alle pryse wat nie tydens die prysuitdeling self in

ontvangs geneem is nie, word verbeur en aan die Bo-Karoo Swem Fonds

oorgedra.

18. Deelneemers in die Pret Aflos spanne mag slegs tot vier swemmers per span he.

19.  Deelneemers in die Pret Aflos spanne mag hulpmiddels gebruik soos padda hande, padde voete, vlertjies ens.

20. Inskrywingsgelde beloop Ø100 vir alle Pret Aflos items per span en is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.

21. Die Bo-Karoo Swem is ‘n gemeenskapsgeleentheid wat dit ten doel stel om op
‘n prettige en genotvolle manier ‘n liefde vir swem by Oraniërs te kweek.

Alhoewel die geleentheid in ‘n gees van vriendelike kompetisie plaasvind, is
dit nie bedoel om ‘n ope kompeterende swembyeenkoms te wees nie. Daarom word
inskrywings beperk tot:

*        volwassenes wat oor verblyfreg beskik;
*        kinders wie se ouers oor verblyfreg beskik;
*        ingeskrewe leerlinge by een van Orania se skole.


BO-KAROO SWEM 2019 BORGE

Huur van toerusting teen pryse wat help.

Skakel Gert by 0824123742

Horison Nywerheidskorf, Kareeboomlaan, Orania
 

 

EMS Technik, Annetjie en Francois JoubertKarin Kemp – Oogkundige Diens  

Die Wynhuis


Andre Van Heerden

 


 

Pryse geskenk deur:

 

1: Lieflyf

2: Orania OK

3. Komloerie

4: Adam Se Uitspanning

5: Orania Dorpsraad

Ander:

1: Boeretroos (koffie vir Beamptes)

2: Orania Gemeenskapswembadkiosk, (kos vir Beamptes)

3: BEP Koeriers (Koerier van water bottles)

4: Adam se Uitspanning (Boorgat Water)

5: Orania Radio (Advertensies)

Donasies ontvang van:

Wilma Du Toit – Water Aerobics Sel: 072 026 9680

EJM Projekbestuur Stelsels – 053 207 0029

Orania IT Groep

Pieter Bisschoff